Welkom. Studies. Gemeente. YHWH's Moadiem. Overige. Office Europe.

© 2011 Messiaanse Stichting Nafthali

MESSIAANSE STICHTING NAFTHALI - DRONTEN

Messiaanse Stichting Nafthali

Vertaalt en bewerkt door: Martin Stoeten


Psalm 83 Gebed om bestraffing der vijanden

1. Een lied, een psalm van Asaf.

2. (83:2) O Elohim! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o El!

3. (83:3) Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.

4. (83:4) Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk (Israel), en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.

5. (83:5) Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israels niet meer gedacht worde.

6. (83:6) Want zij hebben in het hart te zamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;

7. (83:7) De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen;

8. (83:8) Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus.

9. (83:9) Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.

10. (83:10) Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison;

11. (83:11) Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde.

12. (83:12) Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeeb, en al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna;

13. (83:13) Die zeiden: Laat ons de schone woningen van Elohim voor ons in erfelijke bezitting nemen.

14. (83:14) O Mijn Elohim! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind.

15. (83:15) Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt;

16. (83:16) Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind.

17. (83:17) Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o Yahuwah! Uw Naam zoeken.

18. (83:18) Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen;

19. (83:19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt YAHUWAH, de Allerhoogste over de ganse aarde.Tekst verklaring van Psalm 83

Messiaanse Stichting Nafthali

Vertaalt en bewerkt door: Martin Stoeten


Psalm 83 Gebed om bestraffing der vijanden

20. Een lied, een psalm van Asaf.

21. (83:2) O Elohim! zwijg niet, houd U niet als doof, en zijt niet stil, o El!

22. (83:3) Want zie, Uw vijanden maken getier, en Uw haters steken het hoofd op.

23. (83:4) Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk (Israel), en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.

De vijanden staat op tegen het Bijbelse Israel, dus alle twaalf stammen.

Deze vijanden zijn ook tegen Yahuwah’s verborgenen (of apart gezette mensen). Dit zijn Yahuawah’s uitverkorenen die geroepen zijn door de Vader.  Deze kleine kudde kan de wereld gebeurtenissen verklaren nu en wat er nog komen gaat. Jammer genoeg willen weinig mensen luisteren waardoor zij slachtoffer gaan worden van wat er komen gaat.

Zie Matteüs 24:3, 21-22

24. (83:5) Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israëls niet meer gedacht worde.

Israël bestaat uit 12 stammen, maar veel eindtijd profetieën hebben maar betrekking op het land dat nu Israël wordt genoemd en Engeland en Amerika.

Zij willen dat de nagedachtenis van Israël en dus de verwijzing naar de schepper geheel wordt uitgewist.

Mohmoud Ahmadinejad heeft gezegd dat hij Israël (de Joodse Staat) van de kaart wil vegen. Maar deze landen (hierboven genoemde landen) hebben blijkbaar een nog diepere haat, zij willen de naam Israël voor eeuwig uitwissen.

Deze profetie geeft ons een beetje het inzicht van wat de er komen gaat; de  Grote Verdrukking en de tijd van de heidenen (Matteüs 24:21, Lucas 21:24). Elohim gaat deze drie landen of naties van Israël straffen (meer dan in het verleden) i.v.m. hun overtredingen van de leefregels van Yahuwah. En in diverse profetieën wordt dit ook genoemd en dat de mensen afkomstig van deze landen en naties zelfs te koop worden aangeboden als slaaf aan Egypte, maar deze niet wil hebben. Bv Jeremia 17:4.

Heel het Boek Jeremia en Klaaglieren gaat over het overtreden van de leefregels en de gevolgen hiervan voor Israël en Juda.

25. (83:6) Want zij hebben in het hart tezamen geraadslaagd; tegen U hebben zij een verbond gemaakt;

26. (83:7) De tenten van Edom en der Ismaelieten, Moab en de Hagarenen;

27. (83:8) Gebal, en Ammon, en Amalek, Palestina met de inwoners van Tyrus.

28. (83:9) Ook heeft zich Assur bij hen gevoegd; zij zijn den kinderen van Lot tot een arm geweest. Sela.

29. (83:10) Doe hun als Midian, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison;

30. (83:11) Die verdelgd zijn te Endor; zij zijn geworden tot drek der aarde.

31. (83:12) Maak hen en hun prinsen als Oreb en als Zeeb, en al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna;

Wie zitten er in deze alliantie: Hier zijn de moderne namen:

Edom   Turkije

Ismaelieten  Saudi Arabie

Moab   Jordanie

Hagarenen  Syrie

Gebal   Libanon

Ammon   Jordanie

Assur   Duitsland  (en daaraan gekoppeld de EU)

Yahuwah heeft ons deze namen gegeven zodat wij kunnen begrijpen welke naties dit zijn. Hierdoor moeten wij de historisch onderzoek gaan doen, Yahuwah verwacht dit van ons, waardoor wij niet in het ongewisse hoeven te blijven.

Wat wij tevens zie is dat Irak, Iran, Egypte, Libië en Ethiopië missen in deze lijst. Zij staan weer vermeld in Daniël 11:42-43. Deze landen zullen zich scharen achter Iran, en deze zullen in conflict komen met de bovengenoemde landen.

Assur was de vader van Assyrie, welke de oude naam is van Duitsland.

Psalm 83 verteld ons welke naties zich niet scharen achter Iran, wanneer Duitsland en Europa deze landen zal binnenvallen, veroveren en het radicale Islam uitschakelen.

Er is in de historie van de wereld nog nooit zo’n alliantie geweest, die Israël op deze manier gaat overvallen en vernietigen. Dit moet dus een eindtijd profetie zijn en houdt er rekening dat maar ongeveer 10% overlevenden zullen zijn. De Holocaust zal in het niet vallen bij de Grote Verdrukking.

32. (83:13) Die zeiden: Laat ons de schone woningen van Elohim voor ons in erfelijke bezitting nemen.

33. (83:14) O Mijn Elohim! maak hen als een wervel, als stoppelen voor den wind.

34. (83:15) Gelijk het vuur een woud verbrandt, en gelijk de vlam de bergen aansteekt;

35. (83:16) Vervolg hen alzo met Uw onweder, en verschrik hen met Uw draaiwind.

36. (83:17) Maak hun aangezicht vol schande, opdat zij, o Yahuwah! Uw Naam zoeken.

37. (83:18) Laat hen beschaamd en verschrikt wezen tot in eeuwigheid, en laat hen schaamrood worden, en omkomen;

38. (83:19) Opdat zij weten, dat Gij alleen met Uw Naam zijt YAHUWAH, de Allerhoogste over de ganse aarde.

Even over Egypte; zij zullen de kant van Iran gaan kiezen, dus de Radicale Islam gaan volgen. En daardoor in conflict met de Koning van het Noorden.

Als Yahushua te Messias zal zijn teruggekeerd zal Egypte koppige verzet of weerstand bieden tegen de leerwegen van Yahuwah. Hiermee zal Egypte de tien plagen weer oproepen zoals zij die hebben ervaren in de tijd van de Exodus van Israël uit Egypte onder leiding van Moshe en Aaron. Zie Zacharia 14:18-19

Maar uiteindelijk zal zoals de profeten hebben voorspeld een speciale weg lopen die Epypte met Assyrië verbindt (Modern Duitsland), en deze weg loopt door de heropgericht natie van Israël (alle stammen tezamen). Zie Jesaja 19:23-25 Wij moeten ook gaan begrijpen dat Yahushua alle landen en naties terug zal brengen naar de gebieden waar zij oorspronkelijk wegkomen, vandaar dat Yahuwah over een tweede exodus praat die de eerste exodus in het niet stelt.

Al deze drie landen worden in deze profetie genoemd als zijnde Yahuwah’s volk. Dit heeft nog niet plaatsgevonden in de historie en moet dus nog plaats gaan vinden, de ontwikkelingen op deze aarde werken toe naar dit moment. Wij zullen de komende maanden en jaren veel profetieën in vervulling zien gaan, daar het woord van Yahuwah uit gaat komen en wij verwachtingsvol vooruit kunnen kijken naar de terugkomst van zijn Zoon en onze meester Yahushua de Messias.